Αρχική Σελίδα Διοικ. Συμβούλιο Ανακοινώσεις Είδήσεις Digital Επικοινωνία


ΕΙΔΗΣΕΙΣ

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Νοεμβρίου 2018


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ NOMOY 4262/2014 (Α' 114) – ΠΡΟΣΘΗΚΗ   (ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ )

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με τίτλο: "Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση"

Θέμα: "Δυνατότητα ψηφιακής αναμετάδοσης των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας μέσω Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων Εκπομπής (ΣΕΕ)"

Α. Αιτιολογική έκθεση

Δεδομένου του ότι ο υφιστάμενος χάρτης συχνοτήτων ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής επιτυγχάνει κάλυψη σε εθνικό επίπεδο, της μεταβατικής περιόδου για τη διάθεση του Δεύτερου Ψηφιακού Μερίσματος και των σχετικών διεθνών συμφωνιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 4262/2014 (Α' 114) και μέχρι την οριστική διαμόρφωση των περιφερειακών χαρτών συχνοτήτων (οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο σχεδίασης), ώστε να καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις, κατά περίπτωση, οι συμπληρωματικές θέσεις εκπομπής εκτός περιφερειακής ζώνης που βελτιώνουν την ψηφιακή αναμετάδοση της επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.

Β. Τροπολογία-Προσθήκη

1. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 37 του ν. 4262/2014 (Α' 114) οι λέξεις "περιεχόμενα περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών" αντικαθίστανται από τις λέξεις "προγράμματα παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας".

2. Tο τέταρτο και πέμπτο εδάφιο του άρθρου 37 του ν. 4262/2014 αντικαθίστανται ως εξής:

"Η κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μετά από υποβολή κοινής αίτησης από τους παρόχους περιεχομένου ενός διαύλου (πολυπλέκτη) περιφερειακής εμβέλειας που επιθυμούν να μεταδοθεί το πρόγραμμα τους από ΣΕΕ εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης του επόμενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από γνώμη της ΕΕΤΤ, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των ΣΕΕ, τα δικαιολογητικά έγγραφα που συνοδεύουν την ανωτέρω αίτηση περί λειτουργίας ΣΕΕ και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης, λειτουργίας, μεταφοράς του σήματος στις ΣΕΕ και συντήρησης των ανωτέρω ΣΕΕ βαρύνει τους αιτούντες παρόχους περιεχομένου και σε καμία περίπτωση δεν εντάσσεται στα κόστη λειτουργίας του δικτύου και δεν επηρεάζει το Ανώτατο Όριο Τιμών (ΑΟΤ)."

Οι προτείνοντες βουλευτές

Κάτσης Μάριος, Ακριώτης Γεώργιος, Αποστόλου Ευάγγελος, Βέττας Δημήτριος, Θηβαίος Νικόλαος, Καραναστάσης Απόστολος, Κωστοπαναγιώτου Ηλίας, Λιβανίου Ζωή, Μιχελής Αθανάσιος, Πρατσόλης Αναστάσιος, Σαρακιώτης Ιωάννης.

 

 

5 Μαρτίου 2018

ΨΗΦΙΣΜΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ

του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

για την κάλυψη με το σήμα των Περιφερειακών Τηλεοπτικών σταθμών όλων των περιοχών της Περιφέρειας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας συνεδρίασε, σήμερα την 5η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αταλάντης, μετά την με αρ. πρωτ.: 213/28-02-2018 πρόσκληση του κου Υπερήφανου Λουκά, Δημάρχου Ορχομενού και Προέδρου του Δ.Σ., σε νόμιμη απαρτία, διότι από τα είκοσι ένα (21) μέλη ευρέθησαν παρόντα δεκαέξι (16).

 

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν  οι κ.κ.: 

1

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ      

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

2

ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ

ΑΝΤΙΠ/ΔΡΟΣ Δ.Σ.

3

ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

10 

ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

11 

ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

12 

ΚΩΣΤΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

13 

ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

14 

ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

15 

ΡΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

16 

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Απουσίαζαν οι κ.κ:

1

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Οι οποίοι δεν ήταν παρόντες αν και νόμιμα κλήθηκαν.

 

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και στα πλαίσια του 1ου θέματος συζητήθηκε η ενεργοποίηση της Π.Ε.Δ. Σ.Ε. για τη συμπερίληψη πρόβλεψης και για τους Περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο: «Τηλεοπτική κάλυψη στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας μέσω της εξασφάλισης της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας».  Υπήρξε τοποθέτηση όλων των παρόντων μελών και διενεργήθηκε ουσιαστικός διάλογος, προκειμένου να αποτυπωθούν οι πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, που στερεί την ενημέρωση πολλών συμπολιτών μας πάνω σε τοπικά και περιφερειακά θέματα.

Με βάση τα συμπεράσματα της συζήτησης που προηγήθηκε, διαμορφώθηκε το ψήφισμα και στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. ψήφισε ΟΜΟΦΩΝΑ το παρακάτω:

 

Ψήφισμα Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη με το σήμα των Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών όλων των περιοχών της Περιφέρειας.

 

H Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, ως εκπρόσωπος της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού της Στερεάς Ελλάδας, του θεσμού που βρίσκεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον εγγύτερα στους πολίτες και στις ανάγκες τους, θεωρεί αδιαπραγμάτευτη την πλήρη κάλυψη όλων των περιοχών της Στερεάς Ελλάδας από το σήμα των Περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ενημέρωση των πολιτών για τα τοπικά και περιφερειακά θέματα.

 

Από μια πρώτη εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης στην Περιφέρεια, το ποσοστό των περιοχών που δεν έχουν τη δυνατότητα τηλεοπτικής λήψης των εκπομπών των Περιφερειακών καναλιών της Στερεάς Ελλάδας είναι περίπου 48,59%, ενώ ο πληθυσμός που δεν έχει πρόσβαση εκτιμάται σε  59,76%. Επίσης, οι στρεβλώσεις που δημιουργούνται από την εκπομπή τηλεοπτικών σταθμών άλλων Περιφερειών αφορούν μεγάλο τμήμα της Περιφέρειας και κυρίως τις περιοχές που γειτνιάζουν με τις όμορες Περιφέρειες.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Στερεάς Ελλάδας δηλώνει έτοιμη να αναλάβει ένα μέρος του κόστους των παρεμβάσεων που απαιτούνται (εξοπλισμός, εγκατάσταση, κλπ) για την εξάλειψη των περιοχών χωρίς σήμα.

Καθότι το πρόβλημα δεν είναι τοπικό ή Περιφερειακό θεωρούμε ότι και οι Δήμοι των άλλων Περιφερειών θα προσεγγίζουν το θέμα υπό το ίδιο πρίσμα.

 

Δεδομένου του γεγονότος ότι κατά την παρούσα χρονική στιγμή βρίσκεται σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τίτλο: «Τηλεοπτική κάλυψη στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας μέσω της εξασφάλισης της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας» θεωρούμε ότι βρισκόμαστε στην ιδανική συγκυρία, προκειμένου να ληφθεί μέριμνα και για τους Περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς και να αρθούν οι όποιες στρεβλώσεις.

Με βάση τα παραπάνω η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, σε σχέση με τους Περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς:

  1. Θεωρεί το δικαίωμα στην ενημέρωση θεμελιώδες και αδιαπραγμάτευτο.
  2. Διεκδικεί μια άμεση και μόνιμη λύση για την κάλυψη όλων των περιοχών της Στερεάς Ελλάδας από το σήμα των Περιφερειακών τηλεοπτικών καναλιών.
  3. Ζητά να ληφθεί άμεσα μέριμνα από τον πάροχο (Digea), έτσι ώστε να εκπέμπεται το σήμα των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από τα κέντρα εκπομπής, που βρίσκονται εντός της διοικητικής περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας (Κάτσικας (Άμφισσα), Λιδορίκι, Χαλκίδα, Στύρα, Σκύρος, Οχθωνιά).
  4. Προτείνει να επιλυθεί το πρόβλημα ενδοπεριφερειακής εκπομπής των  Περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών και να αρθούν οι όποιες στρεβλώσεις στο πλαίσιο του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου με τίτλο: «Τηλεοπτική κάλυψη στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας μέσω της εξασφάλισης της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας».
  5. Ζητά τη θεσμοθέτηση της πρότασης: «Η εμβέλεια των Περιφερειακών καναλιών να συμπίπτει με τα χωρικά όρια των Περιφερειών» ή εναλλακτικά να βρεθεί τρόπος για την κάλυψη της ευρύτερης περιοχής της Χαλκίδας και να επιτραπεί η χρήση των κέντρων εκπομπής που θα εξασφαλίζει την εκπομπή σήματος στη βόρεια Φθιώτιδα (ευρύτερη περιοχή Δήμου Δομοκού), στην παραλιακή νότια πλευρά της Βοιωτίας, στη Φωκίδα και τον Δήμο Διστόμου- Αράχωβας - Αντίκυρας.
  6. Δηλώνει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Στερεάς Ελλάδας είναι έτοιμη να καλύψει μέρος του κόστους των παρεμβάσεων για την εξάλειψη των περιοχών χωρίς σήμα και ζητά νομοθετική ρύθμιση, ώστε να επιτραπεί στους Δήμους η χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση της προμήθειας και εγκατάσταση σταθμών εκπομπής.

 

Σε σχέση με τους Εθνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας πιστεύοντας ακράδαντα στο θεμελιώδες δικαίωμα της ισότητας των πολιτών θεωρεί πως στο πλαίσιο του προαναφερθέντος νομοσχεδίου στις αναφερόμενες περιοχές, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα λήψης σήματος θα πρέπει να προστεθούν και οι υπόλοιπες περιοχές ανά Περιφέρεια, που έρχονται αντιμέτωπες με το ίδιο πρόβλημα.

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1

ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΚΩΣΤΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

10 

ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

11 

ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

12 

ΡΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

13 

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ακριβές Αντίγραφο

05 – 03– 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

_____________________________________________________________

 

26 Οκτωβρίου 2016

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αθήνα, Ε.Β.Ε.Α., Ακαδημίας 7, ώρα 11:00 π.μ.

Απόσπασμα από την συνέλευση και ειδικότερα από την συζήτηση για τους Χάρτες συχνοτήτων με το μικτό κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του ΕΜΠ, υπό τον Καθηγητή κ. Χ. Καψάλη. Τον Υπουργό κ. Χ. Σπίρτζη, εκπροσώπησε η Επιστημονική Σύμβουλός του Δρ. Αργ. Μαγκανιώτη.


                                                                                                                    προσεχώς περισσότερα

 

 

Αρχείο Σημαντικών Δημοσιευμάτων